gallery/papir kopieqqqqq

      Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy byl postaven v létech 1729 - 32 hrabětem Wolfem Jindřichem Nothafem, majitelem zdejšího panství. Půdorys kostela tvoří šestícípou hvězdu. i mohutná cibulovitá kopule je zakončena , místo obvyklým křížem, hvězdou. Údajně na místě kostela byla sklárna a stavitel využil původní základy této sklárny. Zvonice byla dostavěna až v roce 1777. Stavbu kopule provedl zdejší tesař Matyáš Lehner.

 

     Zařízení kostela: Hlavní oltář - obraz Panny Marie pochází z roku 1854 a je kopií obrazu od Lukáše Cranacha st. Originál je v kapucínském klášteře v Insbruku. Významná kopie tohoto obrazu je v kapucínském klášteře v Pasově a je známá pod názvem Panna Maria Pasovská. Sochy na oltáři představují sv. Jindřicha II. a jeho manželku Kunhutu, kteří jsou patrony zakladatelů kostela a sklářů. Kříž nad svatostánkem ×× je z rubínového skla s výbrusy a je zlacen. Byl zhotoven v brusírně skla Eichinger. Nad oltářem je socha Boha Otce Stvořitele, oltář Boha Syna - Vykupitele je napravo a symbol Ducha svatého v podobě holubice je na kazatelně. Nad kazatelnou je socha Krista dobrého Pastýře. Boční oltáře vpravo - vpředu již zmiňovaný oltář sv. Kříže s Bolestnou Pannou Marií, krásná barokní práce neznámého mistra. Další oltář patří sv. Magdaleně se sochami sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů sv. Jana Křtitele. Vzadu je oltář sv. Floriána, patrona hasičů a ochránce před ohněm. Boční oltáře vlevo - vpředu je oltář sv. Jana Nepomuckého se sochami sv. Jana Křtitele a sv. Antonína z Padovy. Před oltářem je křtitelnice vytesaná ze šumavské žuly. Na ní je sousoší představující křest Páně v Jordánu××. Vzadu je oltář sv. Šebastiána. Schránky s ostatky svatých××, umístěné na obou zadních oltářích, jsou orámovány benátskými zrcadly. Křížová cesta - je keramická práce ze čtyřicátých let dvacátého století. Obrazy - na zábradlí kůru představují 12 apoštolů: zleva sv. Ondřej, Šimon, Juda, Tadeáš, Matouš, Jan, Pavel, Petr, Jakub st., Jakub ml., Filip, Bartoloměj, Tomáš. Lustr - je dílem zdejších brusíren skla. Náhrobní kameny - ve stěnách kostela patří většinou členům rodiny Hafenbrädlů. Tato rodina pořídila vnitřní zařízení kostela. Druhý kámen vlevo od vchodu patří slečně Betynce, majitelce Debrníku, zakladatelce osady po ní zvané Alžbětín. Varhany - pochází z roku 1871. Byly vyrobeny varhanářskou firmou v Regenu. „Oliveta“ - vlevo od vchodu je lidová práce představující Krista trpícího úzkostmi před nastávajícím mučením a ukřižováním. Spící postavy znázorňují apoštoly Petra, Jakuba a Jana. Kristu se zjevuje anděl a posiluje ho.

     Vysvětlivky: ×× - označené předměty jsou uloženy a zajištěny před ukradením. Ostatní sochy nemají velkou historickou cenu.­

     Co v životě hledáme? Vlastně celý náš život je hledáním. Hledáním většího štěstí, pevnějšího zdraví, pomoci v nouzi... Ale i hledáním přátelství a lásky. Mnozí z nás se také ptají po smyslu života, chtějí vědět co bude po smrti, jestli vůbec něco bude, nebo zda se převtělí do jiné bytosti... Můžeme Vám pomoci ukázat cestu, o které jsme přesvědčeni, že je správná. Je to cesta lásky, cesta odpouštění, cesta do věčné radosti, kterou nám nabízí Bůh. Bůh totiž poslal svého syna Ježíše Krista, aby nás takovému životu učil, ukazoval příklad a nakonec vytrpěl trest za naše viny místo nás. Takovou cestu Vám pomůžeme ukázat a objasnit. Jak se rozhodnete, bude záležet jen a jen na Vás samotných, zda poprosíte Boha o dar víry: „Bože, nevěřím, že jsi, ale pokud existuješ, prosím, dej se mi poznat a já v Tebe uvěřím“. Za svůj život si bude zodpovídat každý sám za sebe. Můžete zajít za knězem po bohoslužbě. Nebo zazvoňte na faře, kde vám někdo z přítomných vyjde vstříc. K dispozici jsou vám pastorační asistenti (manželé Volencovi). Pokud nejsou přítomni, volejte 387 593 226.

kostel panny marie